Van 4 tot en met 7 april 2022 wordt er een internationale conferentie aan de PThU gehouden over het goede leven. Wat is 'goed' leven? Hoe ziet het goede leven er in crisistijd uit? Welke voorstellingen leven er in de theologie en religiestudies over wat een goed leven is? Hoe wordt in tijden van crisis door christenen en anderen gesproken over een 'goed' leven?

Crisissituaties hebben een enorme impact op het leven van mensen. Natuurrampen, ziekte, conflict of geweld: ze hebben allemaal invloed op de gezondheid, de geest en het sociale welzijn van mensen. In zulke tijden heroverwegen mensen wat het betekent om een ​​'goed' leven te leiden. Hoe kunnen ze floreren als ze worden geconfronteerd met een economische of ecologische ineenstorting? Hoe geven ze zin aan hun leven als hun baan op het spel staat? En wat maakt hun leven de moeite waard als ze een dodelijke ziekte hebben opgelopen?

Theologen en godsdienstwetenschappers worden opgeroepen om na te denken over het goede leven

Theologen en religieuze geleerden stellen vragen als:

  • Welke bronnen gebruiken we om te definiëren wat goed (en slecht) leven is? Hoe implementeren mensen die bronnen?
  • Wat maakt een bron of een activiteit die het goede leven bevordert in tijden van crisis 'religieus'?
  • Wat betekent een christelijk begrip en hoe dragen christelijke praktijken bij aan een goed leven?
  • Hoe verhouden zich concurrerende opvattingen en praktijken van goed leven met elkaar?
  • Kunnen verschillende manieren om te kijken naar wat goed is en hoe het wordt verkregen, naast elkaar bestaan?
  • Kunnen we leren van een goed leven dat anders is dan het onze?
  • En, belangrijker nog, is een goed leven in tijden van crisis voor de een verenigbaar met een goed leven voor de ander? Kan goed leven voor mensen ook goed zijn voor dier en natuur – en andersom

Goed leven gaat over betekenis

Goed leven hangt vaak samen met een zinvol leven: een leven dat de moeite waard is, dat bijdraagt ​​aan bloei. Het kan ook in veel andere contexten worden toegepast: bij het omgaan met crises, kwetsbaarheid, ontberingen en lijden of in de context van zorg en ouder worden, gemeenschappen die te maken hebben met rampen en in reactie op ecologische uitdagingen.

Goed leven vanuit een religieus perspectief

Vanuit een religieus perspectief gezien, heeft goed leven typisch betrekking op een transcendente en ultieme realiteit. Het wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door geschapen te zijn naar het beeld van God, door een verbond, goede daden, redding, verzoening, bevrijding, genade, discipelschap, liefde, dienstbaarheid, verantwoordelijkheid, mededogen, gemeenschap en, wat wel eschatologisch wordt genoemd. verbeelding.

Christelijke theologen kunnen verwijzen naar goddelijke aanwezigheid en interventie, naar God, openbaring in de Bijbel, Jezus Christus, de Heilige Geest, culturele en religieuze ervaring. Andere religies kunnen een beroep doen op andere bronnen. Religiewetenschappers identificeren zich niet noodzakelijkerwijs met de verschillende religieuze fenomenen en bronnen die ze bestuderen. Dit kan in feite ook het geval zijn bij theologen als ze verwijzen naar bronnen, overtuigingen en praktijken uit het verleden. Die waren ooit gezaghebbend en inspirerend, maar worden nu uitgedaagd door nieuwe ontwikkelingen. Deze hermeneutische uitdaging geldt ook voor het ontwikkelen van opvattingen over wat goed leven is in religieus perspectief in tijden van crisis.

Sprekers

Tijdens de conferentie spreken theologen en religiewetenschappers over het thema. Toegezegd hebben al: dr. Cynthia Rigby (Verenigde Staten van Amerika), dr. Allan Boesak (Zuid-Afrika), dr. Aruna Gnanadason (India) en Rabbi Awraham Soetendorp (Nederland). Er is ook een panel van jonge theologen aanwezig. Daarin participeren ds. Ruben van Zwieten, Martijn Stoutjesdijk en Thandi Soko - de Jong.

Visioenen van een goed leven heronderhandelen

Visioenen van een goed leven moeten keer op keer worden onderhandeld, binnen een persoon, binnen een religie, en tussen personen, religies en verschillende contexten en situaties. Ze kunnen samenvallen of botsen met andere krachten en idealen: politiek, economisch, nationaal, ecologisch, religieus, cultureel en nog veel meer. Dit is niet alleen een fenomeen van onze tijd. Door de geschiedenis heen en over de hele wereld hebben culturele en religieuze tradities met elkaar in wisselwerking gestaan ​​en vaak met elkaar gebotst, veroorzaakt door processen van globalisering, menselijke mobiliteit en economische ongelijkheid. Aspecten van religies die lang als vanzelfsprekend werden beschouwd, worden uitgedaagd door religieuze diversiteit, seksuele diversiteit, genderbewustzijn, racisme en ecologie.

Verschuivende visie op goed leven tijdens een crisis

In tijden van crisis reageren en verschuiven religieuze identiteiten. Zo stelt de ecologische crisis het antropocentrische wereldbeeld van het westerse christendom fundamenteel ter discussie. De huidige raciale strijd vormt een uitdaging voor de manier waarop we onze religieuze bronnen lezen en interpreteren. Bij gezondheidscrises wordt onderhandeld over morele opvattingen over leven en dood. Al deze factoren dagen bestaande opvattingen over wat goed is uit.

Praktische informatie

Kijk hier voor meer informatie over deze internationale conferentie. De deadline voor het indienen van voostellen is 31 oktober 2021.

Bron: PThU