Het afgelopen jaar was Samuel Lee de Theoloog des Vaderlands. In een open brief blikt hij terug en pleit hij voor een theologie van oprechte betrokkenheid. Hij schrijft: “Nu ik in deze dankbrief terugkijk op de belangrijkste onderwerpen die mijn aandacht vroegen in het afgelopen jaar, introduceer ik een nieuwe term. Want ik heb gemerkt dat vóór alles één ding nodig is in het gepolariseerde, verdeelde en onzekere Nederland van nu: oprechte betrokkenheid. Ik heb geprobeerd die te tonen. Meestal kwam het over, tenminste, dat hoop ik, maar misschien - hoe goed bedoeld ook - bij sommigen helaas niet. In de 21e eeuw is volgens mij een Theologie van Oprechte Betrokkenheid nodig.”

Wat betekent deze oprechte betrokkenheid? “Met Theologie van Oprechte Betrokkenheid bedoel ik dat christenen, de volgers van Jezus, zowel op individueel als op kerkelijke niveau en op academische niveau, oprecht betrokken zijn bij de samenleving, bij hun medemens – wat die ook gelooft of niet gelooft – en bij het wel een wee van de wereld, de natuur en het klimaat.”

De volledige open brief van Samuel Lee lezen? Download hem via deze link.

Bruggen bouwen

Lee benoemt verschillende thema’s waar hij zich het afgelopen jaar voor heeft ingezet. “Christenen zijn naar mijn diepe overtuiging geroepen om bruggen te bouwen. Ik heb me ingezet om de circa 1 miljoen migranten-christenen en de autochtone Nederlandse christenheid met elkaar te verbinden. Hetzelfde probeerde ik te doen tussen de vele kerken en denominaties. Ook ben ik over de muren van mijn geloof heen gestapt en in gesprek gegaan met moslims, joden, hindoes, boeddhisten, atheïsten en agnosten. Hoewel we het niet altijd met elkaar eens zijn, delen we immers ons mens-zijn en hopen we allemaal op een betere wereld.”

In en tussen kerken is veel onenigheid, terwijl we één Christus hebben en één en dezelfde Bijbel. Omdat we ons te vaak tegenover de samenleving opstellen in plaats van erin te participeren

samuel lee

“Ik hoop dat deze migrantenpastor een wereldbeeld heeft, een blik die verder gaat dan alleen maar een thema als migrantenkerk”, schrijft Lee. Het afgelopen jaar hield hij zich onder andere bezig met: corona, vluchtelingen, racisme, vrouwenrechten, vrijheid en LHBT+.

We hebben een revolutie van liefde nodig omdat we als christenen met elkaar niet één zijn. In en tussen kerken is veel onenigheid, terwijl we één Christus hebben en één en dezelfde Bijbel. Omdat we ons te vaak tegenover de samenleving opstellen in plaats van erin te participeren. Omdat het ons te vaak ontbreekt aan oprechte interesse in onze medemens. Omdat we te vaak de seculiere taal van onze niet-religieuze medemens niet spreken en ons liever opsluiten in onze vertrouwde christelijke ‘bubbel’.”

Welkom

Elkaar opzoeken, elkaar helpen en elkaar verwelkomen. Dat is de boodschap die als een rode draad door de verschillende thema’s heen loopt. Lee: "De verhalen van één groep mensen in het bijzonder hebben mij diep getroffen: de LHBTI+ gemeenschap. Als onafhankelijk evangelisch- en pinkstervoorganger en als theoloog werd ik geraakt door de ervaringen, het geduld en de liefde van deze mensen. Ik bewonder hen omdat ze van God blijven houden, hoewel ze weten dat hun geaardheid en relationele leven door sommige gelovigen niet wordt geaccepteerd."

In een andere passage: “Wij zeggen dat mensen veilig zijn bij God, daar zingen we over, we preken over zijn liefde. Maar soms vraag ik me af hoe veilig we zijn bij de mensen van God. Kunnen we werkelijk vertellen wat we voelen, kunnen we mens zijn? Wat je theologie ook is, ieder mens is gelijkwaardig en je moet de rechten van de mens in acht nemen. De kerk moet juist de plek zijn waar iedereen welkom is. Menselijkheid gaat aan alle geloof vooraf.”

In zijn de brief bedankt pastor Lee iedereen met wie hij het afgelopen jaar heeft samengewerkt. “Ik ben een ‘theoloog van de straat’, ik trek graag op met mensen in hun gewone dagelijkse leven. Ik voelde me als Theoloog des Vaderlands een pelgrim die een tijdje samen-op heeft gelopen met u, met jullie. Nu trek ik verder. Ik hoop dat sommigen zich mij zullen blijven herinneren als een oprecht betrokken theoloog, een vriend, een broer en een medereiziger.”

“Ik sluit af met hetzelfde gebed als waarmee ik mijn taak aanving op 16 november 2019”, schrijft Lee tot slot.

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus van Assisi